Voorwaarden voor verkoop

28 2019 bijgewerkt

Ik nodig u uit om deze verkoopvoorwaarden te lezen voordat u een aankoop doet op Perlage Suite. Door de aankoop te bevestigen, bevestigt u dat u deze verkoopvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. 

 

Gebouw | effectiviteit van de voorwaarden | latere wijzigingen

 Art 1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Verkoopvoorwaarden ") als doel hebben de regulering van de aankoop van producten en diensten, uitgevoerd op afstand en beschikbaar gemaakt, via het internet, van de site perlagesuite.com (hierna de sito). 

 Art 2 De producten die op de Site te koop zijn, zijn boeken uitgegeven door De La Paix Srl en de diensten die door de Site worden geleverd, zijn die welke verband houden met de verkoop van deze producten.

 Art 3 Professioneel volgens art. 3 paragraaf 1 letter "c" van de consumentencode is De La Paix Srl met maatschappelijke zetel te via Giovanni Guareschi 60, 00143 Rome, BTW-nummer 12927501002 Geregistreerd in het ondernemingsregister van Rome, REA RM - 1410884 (hierna "Perlage Suite").

 Art 4 Alle productaankopen die via de site worden gedaan (hierna "Koopcontracten") Door gebruikers die er toegang toe hebben (hierna"clienti“) Worden beheerst door deze Verkoopvoorwaarden en andere bepalingen op de Site. In het geval van een conflict tussen wat wordt gezegd in de bedrijfsvoorwaarden die aanwezig zijn op andere punten van de Site en deze Verkoopvoorwaarden, prevaleren de laatste.

 Art 5 Elke aan de klant verleende operatie en / of betalingsconditie wordt alleen als geldig beschouwd als Perlage Suite heeft deze voorwaarde schriftelijk in afwijking aanvaard.

 Art 6 De bepalingen in deze verkoopvoorwaarden zijn zonder onderscheid van toepassing op alle klanten, behalve die voor die bepalingen waarvoor de toepasselijkheid op consumentenklanten uitdrukkelijk is bepaald. "Consumentenklant" betekent een natuurlijke persoon die de producten of diensten aanbiedt die door de Site worden aangeboden voor doeleinden die geen verband houden met enige uitgevoerde zakelijke of professionele activiteit; voor de doeleinden van deze verkoopvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat het niet "Klant Consument"Die klant die een aankoopvoorstel voor producten of diensten verzendt door tegelijkertijd zijn btw-nummer in te voeren in het gebied Site met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de klant. Artikelen van 45 tot 67 van wetgevingsbesluit nr. 206 / 2005 (hierna de "consumentencode" genoemd).

 Art 7 Perlage Suite nodigt elke klant uit om deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens een aankoop op de site af te sluiten en een hardcopy af te drukken of een elektronische kopie van deze verkoopvoorwaarden te bewaren.

 Art 8 Onverminderd de bepalingen van het 49-artikel, paragraaf 5 van de consumentencode, Perlage Suite kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de verkoopvoorwaarden op dit document wijzigen. Alle aangebrachte wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de sitechiarata in de kop van de verkoopvoorwaarden zelf, en, met uitzondering van de meest gunstige wijzigingen voor de klant, alleen van toepassing zijn op de contractvoorstellen (of op de inkooporders) die door de klant worden verzonden overeenkomstig art. 9 van deze Verkoopvoorwaarden na de publicatiedatum.

Aankoopprocedure

 Art 9 De klant kan de producten in de elektronische catalogus van kopen Perlage Suite, gedetailleerd geïllustreerd op de pagina's van de site en zoals beschreven in de relevante informatiebladen op de site, met inachtneming van de technische toegangsprocedures die erin worden geïllustreerd. De publicatie van de producten en diensten die op de Site worden weergegeven, vormt een uitnodiging aan de Klant om een ​​contractueel aankoopvoorstel te formuleren. De bestelling verzonden door de klant heeft de waarde van een contractueel voorstel en impliceert volledige kennis en volledige aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

 Art 10 De succesvolle ontvangst van het voorstel van de klant wordt bevestigd door Perlage Suite door een automatisch antwoord gestuurd naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en bevestigt enkel de correcte ontvangst van het voorstel binnen de informatiesystemen. In dit bevestigingsbericht wordt een 'Bestelnummer van de klant' vermeld, dat in elke volgende communicatie kan worden gebruikt Perlage Suite. Het bericht bevat, naast de wettelijk verplichte informatie, alle gegevens die zijn ingevoerd door de klant, die zich ertoe verbindt de juistheid ervan te verifiëren en eventuele correcties onmiddellijk door te geven.

Art 11 Elke bestelling kan door de klant op de site worden bekeken, in zijn persoonlijke zone, direct na het verzenden van de bestelling. Tot het moment van uitvoering van de bestelling door Perlage Suite (meegedeeld aan de Klant door de informatie in zijn persoonlijke zone bij te werken) heeft de Klant het recht om de bestelling te wijzigen of te annuleren, uitsluitend via de specifieke toegangs- en wijzigingsfuncties die in de bovengenoemde persoonlijke zone zijn voorzien.

Art 12 Elke Koopovereenkomst die wordt gesloten tussen Perlage Suite en de Klant moet als gesloten worden beschouwd met de aanvaarding van de bestelling door de Perlage Suite. Perlage Suite heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de bestelling die door de Klant is verzonden, te accepteren, zonder dat deze in staat is om claims of rechten te doen gelden, in welke hoedanigheid ook, inclusief schadevergoeding, in geval van niet-acceptatie van de bestelling. Acceptatie de Perlage Suite het wordt stilzwijgend vrijgegeven, tenzij anders aan de klant meegedeeld binnen 48 uur na verzending van de bestelling, door middel van een e-mailbericht verzonden naar het door de klant meegedeelde adres.
Na het versturen van de bevestigingsreactie door Perlage Suite, voor het geval dat het is Perlage Suite om (vanwege fouten van technische of formele aard) de onjuistheid te vinden van de prijs en / of kenmerken, gepubliceerd op de Website, van de producten en diensten die onder het voorstel van de Klant vallen, Perlage Suite zal dit uitdrukkelijk aan de klant meedelen en hem uitnodigen om, indien nog steeds geïnteresseerd, een nieuw voorstel te doen.

Art 13 Door de bestelling te verzenden, op de verschillende manieren voorzien in de bedieningsinstructies van de Site, kan de Klant vanchiara alle informatie die hem tijdens de aankoopprocedure is verstrekt te hebben gelezen en de hieronder beschreven verkoop- en betalingsvoorwaarden volledig te accepteren.

Product prijzen | Verzendkosten | Product beschikbaarheid

 Art 14 Alle productprijzen zijn chiaravermeld op de site en zijn inclusief btw waar van toepassing. Ze bevatten geen aanvullende en afwijkende belastingen, rechten of rechten die zijn vastgesteld door de relevante toepasselijke wetgeving, zoals die welke zijn voorzien bij invoer. Indien nodig zal de Klant daarom de invoer moeten inklaren en alle rechten en belastingen (anders dan btw) moeten betalen die verschuldigd zijn in het land van invoer.

Art 15 Als een product op de site wordt gepresenteerd in andere gebieden dan de specifieke secties die zijn bedoeld voor de aankoop van producten of in elk geval zonder het pictogram "toevoegen aan winkelwagentje", is het niet beschikbaar voor verkoop via de site.

Art 16 De prijzen en beschikbaarheid van de producten, zoals weergegeven op de site, kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd, met dien verstande dat, beperkt tot bestellingen die worden geaccepteerd of zoals hierboven geaccepteerd door Perlage Suite, zijn de verkoopvoorwaarden van kracht op het moment dat de bestelling door de klant wordt verzonden, behalve voor bestellingen die niet worden geaccepteerd, zoals aangegeven in het voorgaande artikel van 12.

Art 17 De producten die beschikbaar zijn voor verzending worden op de site gemarkeerd. Deze beschikbaarheid en de relatieve levertijden van de producten zijn louter indicatief, omdat ze niet in realtime worden bijgewerkt; bovendien, met het oog op de mogelijke gelijktijdige bestelling door meerdere klanten van hetzelfde product op de site of de mogelijke bestelling, door dezelfde klant, van meerdere exemplaren van hetzelfde product, kan de werkelijke beschikbaarheid van de afzonderlijke producten aanzienlijk variëren in de loop van dezelfde dag met betrekking tot de indicaties op de site. De creditcard wordt alleen belast als de bestelling "Klaar voor verzending" is (dwz wanneer het IT-systeem de beschikbaarheid van de bestelde producten heeft vastgesteld. hun verzending), Perlage Suite zal de gekochte producten leveren in overeenstemming met en afhankelijk van hun daadwerkelijke beschikbaarheid. De klant kan op elk moment de beschikbaarheid van het bestelde product verifiëren door zijn persoonlijke gedeelte op de site te bezoeken.In het geval dat meer producten worden besteld met verschillende beschikbaarheidstijden, zal de levering plaatsvinden wanneer het beschikbare product ook klaar is voor verzending.

Art 18 Als de levertijden van het bestelde product worden vertraagd ten opzichte van de levertijden die vóór de bestelling op de site zijn aangegeven, Perlage Suite verbindt zich ertoe de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen via een e-mail op het door de klant opgegeven adres. Tot het tijdstip van verzending door Perlage Suite, meegedeeld aan de Klant door de informatie in zijn persoonlijke zone bij te werken, heeft de Klant het recht om de bestelling te allen tijde te annuleren of te wijzigen, uitsluitend door de specifieke procedures en technische functies te volgen die in zijn persoonlijke omgeving worden vermeld.

Art 19 De kosten van elke verzending, waarvan het bedrag kan variëren afhankelijk van de leverings- en betalingsmethode, het land van bestemming en het totale bedrag van de bestelling, worden opgeteld bij de totale prijs van elke koopovereenkomst en zijn chiarageest aangegeven en gecommuniceerd aan de klant, via de site, vóór het sluiten van de koopovereenkomst; de bovengenoemde verzendkosten worden ook vermeld in het persoonlijke gedeelte van de klant totdat de bestelling is verwerkt.

Art 20 De visuele weergave van de producten op de site, indien beschikbaar, komt normaal gesproken overeen met het fotografische beeld van de producten zelf en heeft als enig doel ze te koop aan te bieden, zonder enige garantie of verplichting van de kant van Perlage Suite, over de exacte correspondentie van de afbeelding op de Site met het werkelijke product; en dit met name met betrekking tot de werkelijke afmetingen en / of de chromatische aspecten van de deksels en / of verpakkingen.
In geval van verschil tussen de afbeelding en het geschreven productblad, prevaleert altijd de beschrijving van het productblad.

Betalingen

Art 21 Betalingen voor de uitvoering van koopovereenkomsten die via de site zijn vastgelegd, kunnen uitsluitend worden gedaan met een creditcard, PayPal of bankoverschrijving. De klant moet op het moment van sluiting van de koopovereenkomst de gekozen betaalmethode kiezen. Dit laatste, zodra de Koopovereenkomst is voltooid door de acceptatie van Perlage Suite, kan niet meer worden gewijzigd.
Niettegenstaande het bovenstaande, als Perlage Suite ondervonden problemen met de betaling zullen de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de geconstateerde kritiek met betrekking tot de uitvoering van de betaling, waarbij wordt voorgesteld een ander betaalmiddel te gebruiken onder de Perlage Suite. Als uitzondering moet worden opgemerkt dat in het geval dat de klant ervoor heeft gekozen om met PayPal te betalen, eventuele problemen die zich voordoen bij de uitvoering ervan, zullen resulteren in de annulering van de bestelling. Deze omstandigheid zal aan de Klant worden meegedeeld, die een nieuwe bestelling zal moeten aanmaken en een andere betalingswijze zal moeten aangeven.

Betalingen via PayPal en creditcard

 Art 22 Als de klant PayPal & Carta di Cedito als betaalmiddel kiest, wordt hij doorgestuurd naar de website www.paypal.it waar hij de producten zal betalen volgens de door PayPal verstrekte en geregelde procedure. De gegevens die op de PayPal-site worden ingevoerd, worden rechtstreeks door dezelfde verwerkt en worden niet verzonden of gedeeld Perlage Suite.

Art 23 In geval van beëindiging van het koopcontract en in elk ander geval van terugbetaling, om welke reden dan ook, wordt het restitutiebedrag bijgeschreven op de PayPal-rekening van de klant. De crediteringstijden op het betaalinstrument dat op deze rekening is aangesloten, zijn uitsluitend afhankelijk van PayPal en het banksysteem. Zodra de creditorder voor dit account is geplaatst, Perlage Suite kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of weglatingen bij het crediteren van de klant op het restitutiebedrag, om te betwisten dat de klant rechtstreeks contact moet opnemen met PayPal.

Betalingen via overschrijving

Art 24 Als de klant doorgaat met de aankoop van de producten met betaling van de prijs via bankoverschrijving, Perlage Suite wacht op ontvangst van betaling op uw account voordat de verzending wordt voorbereid. In dit geval van betaling heeft de Klant daarom (a) het recht om de bestelling te annuleren (uitsluitend door de specifieke procedures en technische functies te volgen die in zijn persoonlijke zone worden vermeld) zonder dat er enige terugbetaling hoeft te plaatsvinden of (b) het recht om toe te voegen om nieuwe producten te bestellen (altijd met dezelfde methoden die hierboven zijn aangegeven), waardoor het totale verschuldigde bedrag wordt verhoogd Perlage Suite, zonder een nieuwe bestelling te plaatsen.

Product levering

Art 25 Alle productleveringen zijn op risico van Perlage Suite. Het risico wordt overgedragen aan de Klant bij levering van de producten aan de Klant, of aan een aangewezen derde, door de verzender, koerier of andere agent die is aangewezen door Perlage Suite voor bezorging.

Art 26 Perlage Suite via de website inkooporders met leveringen over de hele wereld kunnen ontvangen. De verzendkosten worden automatisch berekend vanaf de site en zijn zichtbaar en kenbaar door de klant voordat de bestelling wordt verzonden. Ze variëren van land tot land en voor Italië kan ook variëren op basis van de gekozen betaalmethode.

Art 27 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel 17, kan de Klant om welke reden dan ook geen verantwoordelijkheid in rekening worden gebracht Perlage Suite in geval van vertraging bij de uitvoering van de bestelling of bij de levering van de producten die onder de Koopovereenkomsten vallen, bepaald door oorzaken die niet te wijten zijn aan het gedrag van Perlage Suite.

Art 28 Voor elke Koopovereenkomst die via de Site wordt afgesloten, Perlage Suite zal een leveringsbon (DDT) afgeven of, voor die klanten (geen consumentenklanten) die hun btw-nummer hebben en hebben ingevoerd in de persoonlijke gegevens met betrekking tot de bestelling, een factuur voor de producten die worden verzonden. De voucher of factuur wordt verzonden door Perlage Suite naar het e-mailadres dat is opgegeven door de klanthouder van de bestelling. Voor de uitreiking van de factuur is de informatie die door de klant is verstrekt op het moment van de bestelling geldig. Er is geen wijziging van de factuur mogelijk na de uitgifte ervan, noch zal het mogelijk zijn om een ​​factuur uit te geven nadat de bestelling is verwerkt voor klanten die hun btw-nummer niet hebben opgegeven op het moment van de bestelling.

Art 28 Tenzij anders doorgegeven aan de Klant door Perlage Suite, de levering van de producten is bedoeld op straatniveau. Op het moment van levering van de producten door de koerier aangewezen door Perlage Suitedient de Klant te controleren (a) dat het aantal afgeleverde pakketten overeenkomt met wat is aangegeven in het transportdocument en (b) dat de verpakking intact, niet beschadigd of anderszins veranderd is, zelfs in het sluitmateriaal.

Art 29 Elke schade aan de verpakking en / of producten of het niet overeenkomen van het aantal pakketten of informatie moet onmiddellijk door de Klant worden betwist door de vermelding "AANVAARD MET RESERVE" op het ontvangstbewijs van de koerier te vermelden. Bovendien verbindt de Klant zich ertoe om onmiddellijk - en in elk geval niet later dan 8 (acht) dagen vanaf de datum van levering - te melden aan Perlage Suite (een bericht sturen naar info@perlagesuite.com) alle mogelijke problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten. Voor de Consumentklant zijn de voorwaarden uiteengezet in artikel 32 en volgende van deze Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Art 30 Om de bestelde producten te kunnen leveren, is de aanwezigheid van de klant of zijn vertegenwoordiger steeds vereist op de door hem aangegeven plaats en op de dag van verwachte levering. Bij afwezigheid van de Klant (of een van zijn vertegenwoordigers), zal de koerier een tweede afleverbericht achterlaten voor de volgende werkdag en een telefoonnummer om een ​​andere afleverdatum af te spreken. Als de tweede afleverpoging ook niet lukt, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en gaan de producten terug naar de magazijnen van Perlage Suite. In de laatste hypothese Perlage Suite zal de klant de prijs van de niet-afgeleverde producten terugbetalen binnen 7 dagen na de retourzending van de producten in voorraad en de relatieve koopovereenkomst zal automatisch en definitief worden geannuleerd, met uitsluiting van verdere wederzijdse claims, om welke reden dan ook.

Art 31 Gevallen van overmacht, onbeschikbaarheid van vervoermiddelen, evenals onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen die vertragingen in leveringen veroorzaken of leveringen moeilijk of onmogelijk maken of die een aanzienlijke toename van de kosten van levering veroorzaken die aan Perlage Suite zal recht geven op Perlage Suite om de verwachte levering geheel of gedeeltelijk te splitsen, uit te stellen of te annuleren of om de Koopovereenkomst te beëindigen. In deze hypothesen Perlage Suite zal tijdige en adequate mededeling van zijn vaststellingen aan het door de Klant opgegeven e-mailadres verstrekken en deze heeft recht op terugbetaling van de reeds betaalde prijs, met uitsluiting van elke verdere claim, om welke reden dan ook, tegen Perlage Suite.

Herroepingsrecht

 Art 32 De Consumentenklant heeft het recht om de Koopovereenkomst om welke reden dan ook te beëindigen en zonder uitleg te moeten geven binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten, op voorwaarde dat de onderstaande procedures worden nageleefd.

 Art 33 In het geval dat de Consumentenklant voornemens is gebruik te maken van het gratis herroepingsrecht overeenkomstig het voorgaande 32-artikel, moet de Consumentenklant schrijven en naar het volgende e-mailadres sturen info@perlagesuite.com een van dechiaraexpliciete verklaring van zijn besluit om het contract op te zeggen.  Perlage Suite zendt deze onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van de intrekking.
Perlage Suite zal de Klant onmiddellijk per e-mail op het door hem opgegeven adres, de bevestiging van de intrekking, met vermelding van (i) van het nummer van het retourbestand en (ii) van het adres van het magazijn van Perlage Suite aan wie het geretourneerde product moet worden verzonden, indien dit adres verschilt van het adres dat wordt vermeld in het volgende 34-artikel van deze verkoopvoorwaarden.

Art 34 De retourzending moet worden gedaan door de klant, door middel van de verzending van de producten die onder de herroeping vallen, door een koerier naar keuze. De producten moeten uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de klant zijn besluit tot herroeping van het contract heeft meegedeeld, worden verzonden naar het volgende adres: De La Paix Srl Via Siviano, 85 / O - 25050 Monte Isola (BS) - Italië
De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Art 35 Voor de geldige uitoefening van bovengenoemd herroepingsrecht moet de consumentklant de volgende voorwaarden en methoden naleven:
• de intrekking kan ook beperkt worden toegepast op afzonderlijke producten die het voorwerp uitmaken van één enkel koopcontract, onverminderd het feit dat de intrekking van toepassing is op het volledige product en dat wil zeggen dat de consument de intrekking niet kan uitoefenen beperkt tot een deel van het enkele product aangekocht;
• de producten die het voorwerp uitmaken van koopcontracten waarop de consumentklant het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, moeten intact zijn en worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief de verpakking en eventuele documentatie) toebehoren); met name mogen de verzegelingen van de verpakking niet worden verbroken of verwijderd;
• in overeenstemming met de instructies ontvangen van Perlage Suite, zal de Consumentenklant, in zijn eigen exclusieve kosten en zorg in het geval van gratis intrekking overeenkomstig het vorige artikel 34 van deze Verkoopvoorwaarden en voor de exclusieve zorg en kosten van Perlage Suite, in geval van intrekking voor defecte of niet-conforme producten, de verzending en retour van de producten naar Perlage Suite;
• als het geretourneerde product tijdens transport is beschadigd, Perlage Suite is alleen verplicht om de Consumentklant op de hoogte te stellen van het incident om hem in staat te stellen onmiddellijk een klacht in te dienen tegen de door hem gekozen koerier, waartegen (en / of de desbetreffende verzekeringsmaatschappij) een claim kan indienen.

Art 36 Perlage Suite reageert op geen enkele manier op diefstal of verlies van geretourneerde producten; elk daarmee verband houdend risico blijft derhalve de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

Art 37 Nadat de integriteit van het geretourneerde product is geverifieerd, Perlage Suite zal de consumentklant het volledige bedrag terugbetalen dat is betaald voor de producten waarnaar in de koopovereenkomst wordt verwezen, onder voorbehoud van intrekking, met uitzondering van verzendkosten die worden gemaakt binnen 14 dagen vanaf de teruggave van de producten zelf of vanaf de datum waarop de klantklant heeft aangetoond de Producten hebben geretourneerd, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
In geval van schade aan de geretourneerde producten, is de klant alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling van de goederen anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen binnen de grenzen van de bepalingen van het 57-artikel , paragraaf 2, van de consumentencode.
De Consumentenklant stemt uitdrukkelijk in met de bovengenoemde terugbetalingen die via PayPal of Bankoverschrijving worden gedaan, in overeenstemming met de bijbehorende instructies en bankgegevens die door dezelfde Consumentenklant worden aangegeven.

Art 38 In elk geval van niet-naleving van de voorwaarden en methoden van uitoefening van de herroeping voorzien in het voorgaande 33-artikel, evenals in geval van schade aan de producten om andere redenen dan het vervoer daarvan, zelfs indien anders dan de gevallen voorzien in het 57-artikel, paragraaf 2 van de Code Consumptie, de Koopovereenkomst blijft geldig en effectief e Perlage Suite retourneert de ten onrechte geretourneerde producten aan de verzendende klant, waarbij dezelfde verzendkosten worden aangerekend

Wettelijke conformiteitsgarantie

Art 39 Tot twee jaar na levering van de producten, Perlage Suite is verantwoordelijk jegens consumentenklanten, in overeenstemming met de kunst. 130 en 132 van de consumentencode, van elk gebrek aan overeenstemming van de producten die bestaan ​​op het moment van levering, met name met betrekking tot de producten die defect of beschadigd zijn.

Art 40 De Consumentenklant verliest de rechten die hem door de kunst zijn verleend. 130, paragraaf 2, van de consumentencode als deze niet rapporteert aan Perlage Suite het gebrek aan conformiteit geconstateerd binnen 2 (twee) maanden vanaf de datum waarop het defect werd ontdekt.

Art 41 Perlage Suite zal alle ijverige inspanningen leveren om op eigen kosten, met andere producten van dezelfde kwaliteit en titel die beschikbaar zijn in zijn winkels, de geleverde producten die beschadigd of defect zijn te vervangen, op voorwaarde dat ze door de klant zijn geretourneerd in de originele verpakking (compleet met alle de delen waaruit het bestaat). Als vervanging door hetzelfde product niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege de out-of-catalog output van het product), Perlage Suite zal de klant het betaalde bedrag voor het defecte product terugbetalen, exclusief eventuele verdere aansprakelijkheid van Perlage Suite, in welke hoedanigheid dan ook.

Communicatie en klachten

Art 42 Alle communicatie of klachten van de klant tegen Perlage Suite met betrekking tot de koopovereenkomsten moeten deze per e-mail worden verzonden info@perlagesuite.com.

Intellectuele eigendomsrechten

Art 43 Alle handelsmerken (geregistreerd of niet), evenals alle intellectuele eigendom, onderscheidend teken of naam, afbeelding, foto, geschreven of grafische tekst en meer in het algemeen elk ander immaterieel actief dat wordt beschermd door internationale wetten en verdragen met betrekking tot Intellectueel eigendom en industrieel eigendom gereproduceerd op de site blijven het exclusieve eigendom van Perlage Suite en / of van zijn opdrachtgevers, zonder de Klant enig recht te geven om de Site te bezoeken en / of de Koopovereenkomsten te bedingen. Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, daarvan is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Perlage Suite, ten gunste waarvan alle relatieve rechten exclusief zijn voorbehouden.

Privacybeleid

Art 44 Voor de regulering van de verwerking van persoonsgegevens door de Perlage Suite raadpleeg het specifieke gedeelte van de site dat toegankelijk is op het volgende adres https://perlagesuite.com/privacy/.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Art 45 De koopovereenkomst tussen de klant en Perlage Suite het wordt geacht te zijn gesloten in Italië en gereguleerd door de Italiaanse wet. Voor elk geschil is de gerechtelijke autoriteit van Rome exclusief bevoegd.

ItalianoEnglishDeutschFrançaisEspañolNederlandsPortuguêsРусский日本語简体中文
fout: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd ©Chiara Bassi perlagesuite.com